Založ si blog

Ako čítať v liste vlastníctva?

Z údajov katastra sa môžete dozvedieť dátum susedových narodenín, či má hypotéku, je ženatý, alebo či má dlhy. Tí menej zvedaví údaje katastra využijú najmä vtedy, keď chcú kúpiť byt, dom alebo pozemok. Údaje o vlastníkoch nehnuteľností kataster vedie v papierovej a v elektronickej forme. Listy vlastníctva sú uložené na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu a zápisy sa do nich vykonávajú ručne. Na rozdiel od výpisov z listu vlastníctva dostupných aj na internete (katasterportal.sk, cica.vugk.sk), z listov vlastníctva môžeme zistiť predchádzajúcich majiteľov a čísla zmien. Podľa čísla zmeny môžeme v zbierke listín nájsť listinu, na základe ktorej sa vykonal zápis. Tu je ukážka listu vlastníctva:

LVA

Každý list vlastníctva sa delí na tri časti – A, B, C. Na našom príklade v časti A vidíme zapísané čísla pozemkov (parciel), ale aj čísla budov (napr. budova so súpisným číslom 353 postavená na parcele 5935). Ďalej môžeme zistiť, že prvý pozemok bol zapísaný pod číslom zmeny 3279/02 a nehnuteľnosti s poradovým číslom 2 až 10 boli zapísané pod číslom zmeny 1041/06.

LVB

Z časti B listu vlastníctva zistíme, že manželia Milan a Elena boli na list vlastníctva zapísaní pod číslom zmeny 3279/02 na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený v konaní č. V 1771/99. Z časti B sa dozvieme aj to, na základe akých listín sa vykonali zápisy s číslom zmeny 1041/06 a 2002/07. Vidíme, že v oboch prípadoch to boli kúpne zmluvy, ktoré si môžeme pod týmito číslami vyhľadať v zbierke listín (po zaplatení správneho poplatku) na okresnom úrade. Do zbierky listín však môžeme nahliadnuť len v prípade, že sme vlastníkmi dotknutých nehnuteľností (teda p. Milan a p. Elena), alebo ich právni predchodcovia. Pri menách vlastníkov sú na liste vlastníctva uvedené rodné čísla, ktoré sa však sprístupňujú iba vlastníkom.

LVC

V časti C je zapísané záložné právo v prospech banky zriadené na parcely C-KN č. 5935, č. 5937/1, a na stavbu s. č. 353. Manželia si pravdepodobne od banky vzali úver (možno hypotéku), ktorého splácanie je zabezpečené uvedeným záložným právom. Zápis (vklad) záložného práva sa vykonal na základe záložnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený v konaní pod číslom V 825/07 a vykonaný pod číslom zmeny 1073/07.

Ak je potrebné niektorý údaj z listu vlastníctva vymazať, jednoducho sa prečiarkne a napíše sa číslo zmeny, pod ktorým sa údaj vymazal. Nasleduje ukážka listu vlastníctva, ktorý je už celý zrušený (zrušil sa pri zápise ROEP), no je na ňom vidieť aj výmaz niektorých vlastníkov, napr. p. Viery pod por. č. 1 a p. Ellie Marion pod por. č. 5. Výmaz p. Viery sa uskutočnil pod číslom zmeny 50/91 a z časti D zistíme, že to bolo na základe listiny č. D 775/90 (pravdepodobne rozhodnutie o dedičstve). Spoluvlastnícky podiel p. Viery vo veľkosti 4/30 sa na základe uvedenej listiny rozdelil medzi p. Jána a p. Miroslava, každému po 2/30.

LV 482 - 1

V tomto prípade je list vlastníctva na starom tlačive, ktoré sa pri novších listoch vlastníctva nepoužíva. Je v ňom aj časť D, ktorú už nové listy vlastníctva nepoznajú. Najmä na týchto starších tlačivách nie je výnimkou, že v jednotlivých kolónkach sa uvádza úplne iný údaj ako tam má byť. V tomto prípade má parcela 774/3 uvedenú výmeru (12724 m2) tam, kde má byť číslo parcely a druh pozemku (orná pôda) je uvedený tam, kde má byť položka výkazu zmien (t. j. číslo zmeny). Z tohto listu vlastníctva vieme zistiť aj to, že pôvodne bol pozemok evidovaný v pozemkovoknižnej vložke č. 420, a že bol zahrnutý do väčšieho hospodárskeho celku s inými pozemkami („združené pozemky“), t. j. družstvo (JRD) pravdepodobne preoralo hranice viacerých pozemkov a obrábalo ich ako jeden veľký pozemok – hospodársky celok. Hranice pozemku v teréne teda nerozpoznáme.

Výpis z listu vlastníctva dostupný na internete (katasterportal.sk) vyzerá následovne:

ListVlastnictva1

V časti A sú ku všetkým údajom uvedené vysvetlivky. Druh chránenej nehnuteľnosti by bol vyplnený napríklad v prípade, ak by išlo o pozemky v národnom parku, kde sú isté obmedzenia (zákaz stavebnej činnosti a pod.). Právny vzťah sa vyplňuje vtedy, ak má daný pozemok špecifický právny režim (nájomný vzťah, duplicita a pod.). Jednotlivé číselné kódy (spôsob využitia, umiestnenie pozemku, druh chránenej nehnuteľnosti…) sa zapisujú podľa prílohy vyhlášky č. 461/2009 Z. z.. Z časti B môžeme vyčítať dátumy narodenia vlastníkov, ich bydlisko a veľkosť ich spoluvlastníckych podielov. V našom príklade každý spoluvlastník vlastní podiel vo veľkosti 1/3 na každom pozemku uvedenom v časti A. Vidíme, že všetci traja vlastníci boli zapísaní na základe rovnakej listiny – osvedčenia o dedičstve č. 22D 715/06 a to záznamom č. Z 4733/06. Ak by sme boli vlastníkmi týchto pozemkov (súčasnými, alebo minulými), môžeme podľa § 68 katastrálneho zákona na okresnom úrade nahliadnuť do osvedčenia o dedičstve č. 22D 715/06 .

V časti B sa tiež vyznačujú poznámky týkajúce sa nehnuteľností (napr. začatie dražby, prebiehajúce súdne konanie, exekučné konanie a pod.). V našom príklade žiadna poznámka na liste vlastníctva nie je.

Z časti C je zrejmé, že pozemky nie sú zaťažené žiadnou ťarchou, t. j. že k nim nevzniklo záložné právo, vecné bremeno, ani predkupné právo s povahou vecného bremena. Pozemky evidované na liste vlastníctva č. 1092 sú teda právne „čisté“ a pravdepodobne ohľadom nich neprebieha žiadne súdne, exekučné alebo iné konanie, ktoré by prípadnému záujemcovi o kúpu mohlo skomplikovať život, rovnako tu nie je žiadna ťarcha, ktorá by obmedzovala budúceho vlastníka pri užívaní a nakladaní s pozemkami.

Na záver nasleduje ukážka výpisu z listu vlastníctva, na ktorom je plomba:

plomba

Plomba (červeným) informuje verejnosť o tom, že nehnuteľnosti na liste vlastníctva sú dotknuté zmenou. Plomby s označením V (napr. V 342/2015) informujú o tom, že prebieha konanie o vklade, t. j. ohľadom nehnuteľnosti, pri ktorej je plomba vyznačená, bola uzavretá zmluva (napr. kúpna alebo záložná zmluva) a predložená na zápis katastru. Keď kataster (okresný úrad) zápis povolí, zapíšu sa nové skutočnosti (napr. nový vlastník) a plomba sa zmaže. Plomby s označením Z informujú o tom, že katastru bolo doručené dedičské osvedčenie, alebo iná verejná listina, ktorá čaká na zápis záznamom. Plomby s označením X informujú o konaní o oprave chyby. Označenie plomby obsahuje aj poradové číslo konania a označenie roku, v ktorom konanie začalo.

Súkromnoprávne predbežné otázky na úseku katastra

28.03.2017

Tento článok je trošku odbornejší - bol písaný na odbornú konferenciu s názvom "5. slovenské právnické dni zamerané na kataster nehnuteľností". Určený je predovšetkým pre právnikov, viac »

Ako čítať katastrálnu mapu

25.03.2015

V súčasnosti má veľa obcí a miest na internete uverejnenú svoju katastrálnu mapu na webe www.katasterportal.sk, alebo na stránke http://mapka.gku.sk/mapovyportal/. Veľa ľudí si tak môže skontrolovať viac »

Ako a prečo predávať bez realitnej kancelárie?

13.02.2015

Negatívne skúsenosti s realitkami sú také časté, že je menej riskantné hľadať kupca svojpomocne. V ďalšom texte sú popísané nevýhody predaja cez realitnú kanceláriu a základný návod viac »

gaza, egypt, priechod, pasmo gazy, rafah

Egypt otvoril priechod s Pásmom Gazy, odchádzajú tisíce Palestínčanov

18.11.2017 16:25

Otvorenie hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom je podľa pozorovateľov veľkým testom praktického napĺňania novej dohody medzi Hamasom a Fatahom.

boniecki

Poľský 'disidentský' kňaz má opäť zákaz vyjadrovať sa v médiách

18.11.2017 15:37

Adam Boniecki dlhé roky riadil poľské vydanie vatikánskeho denníka l'Osservatore Romano.

fico

Fico: Dubček je stelesnením odvahy a statočnosti

18.11.2017 15:06

Premiér na úrade vlády prijal na spoločnom obede 18 študentov z vysokých škôl z celého Slovenska, s ktorými hovoril o viacerých témach.

vojaci, francúzsko, orly, útok

Slovenskí vojenskí policajti zasahovali v Stredozemnom mori

18.11.2017 14:56

Príslušníci Vojenskej polície pri monitorovaní priestoru objavili poškodenú jachtu.

Ondrej Halama

Blog o katastri nehnuteľností a o veciach súvisiacich... kontakt: halamao(a)gmail.com

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 108819x
Priemerná čítanosť článkov: 13602x

Autor blogu

Kategórie